Heerz Tooya
ARV.I

Krassimir Rusev
Maps and Territory

14.10. – 15.10.2019
  • Missing alternative text

‘Maps and Territories’ is a misleading title, deliberately chosen by Krasimir Rusev and discarded on the face of the modern man with the single purpose to be refuted and rewritten. Not because of our idea of ‘Maps and Territories’ needs to disappear, but to fulfill it with a different sense. The modern man is a voluntary and involuntary witness of unpredictable processes- boundaries are being remodeled, countries are being reformed, the waves of emigrant migration…. In front of the artist stands the anxious question of personal survival, for the intimate territories of the soul. Because it is a consequence of the large political changes, hidden behind the human, but the dangerous idea of living without a home country called globalization, and with that, for the individual as a victim of the technological realities, in which rule we are and will be. The last form of globalization turns out to be more invasive. That is why Krasimir Rusev’s exhibits bring us back to the genuine forms of the uniqueness of the soul-…. The colors are a part of the cartographic image of the world. However, they have more special functions- to be crossroads to the measurable and unmeasurable. Of course, everything is relative and achieves itself through the style of the artist. For example, the braille image of your email.…. Last but not least, the exhibition speaks a language known to those dedicated to this type of art. It is about a variant of the avant-garde, where the dialogue is being built around the base of paradoxes and reverses of all levels- from the title, through the form, to composition and colors. To conclude, nothing is what it looks like, including the world which surrounds us and which we continue to be in. - Sava Vasilev

КАРТИ И ТЕРИТОИИ е подвеждащо заглавие, съзнателно избрано от Красимир Русев и запратено в лицето на модерния човек с единствената цел да бъде опровергано и пренаписано. Не защото трябва да изчезне представата ни за карти и територии, а за да бъде изпълнена с друг смисъл. Днешният човек е волен и неволен свидетел на непредсказуеми процеси – прекрояват се граници, преобразуват се държави, връхлитат ни вълните на емигрантското преселничество. Пред художника застава тревожният въпрос за личното оцеляване, за интимните територии на духа. Защото е следствие от големите политически промени, скрити зад привидно хуманната, но и опасна идея за безотечественото живеене, наричана глобализация, и, заедно с това, за индивида като жертва на технологичните реалности, в чиято власт сме и ще бъдем. Последният вид глобализация се оказа по-инвазивен. Ето защо експонатите на Красимир Русев ни връщат към изконните форми на духовната уникалност – към източния тип формообразуване и концепта за йерархията на неприкосновените стойности, а, заедно с това, и към тезата за многозначното битуване на цветовете. Цветовете са част от картографския образ на света. Но имат и по-специални функции – да бъдат кръстовища на измеримото и неизмеримото. Разбира се, всичко е относително и постига себе си чрез почерка на твореца. Например, като брайлово изображение на собствения имейл. Така доволно познатата формула, легитимираща комуникативната ни идентичност, препраща към нещо надредно – към уникалността на „Аз“-а. Накрая, но не на последно място, изложбата говори на език, познат на посветените в този вид изкуство. Става дума за вариант на авангардното, при който диалогът се гради на основата на парадокси и обрати на всички равнища – от заглавието, през формата, до композицията и цветовете. От тук и тезата: нищо не е това, което изглежда. Включително и светът, който ни заобикаля. И в който продължаваме да бъдем. - Проф. дфн Сава Василев

Изложбата е подкрепена от Община Велико Търново и Крафт бира Гларус.

Many thanks to Tequila Bar in Veliko Turnovo. The exhibition is supported by Glarus Craftbeer and the Municipality of Veliko Turnovo.

  • Veliko Tarnovo
  • Missing alternative text