Heerz Tooya
ARV.I

Marijana Radovic
The Rose Roadkill

21.09. – 13.10.2019
 • Missing alternative text
  The Rose Roadkill, 2019 Installation view Copper, cement, metal, plastic, and textile / Variable dimensions
 • Missing alternative text
  The Rose Roadkill, 2019 Installation detail Copper, cement, metal, plastic, and textile / Variable dimensions
 • Missing alternative text
  The Rose Roadkill, 2019 Installation detail Copper, cement, metal, plastic, and textile / Variable dimensions
 • Missing alternative text
  The Rose Roadkill, 2019 Installation detail Copper, cement, metal, plastic, and textile / Variable dimensions
 • Missing alternative text
  The Rose Roadkill, 2019 Installation detail Copper, cement, metal, plastic, and textile / Variable dimensions
 • Missing alternative text
  The Rose Roadkill, 2019 Installation detail Copper, cement, metal, plastic, and textile / Variable dimensions
 • Missing alternative text
  The Roadkill, 2019 Installation detail Copper, cement, metal, plastic, and textile / Variable dimensions
 • Missing alternative text
  The Rose Roadkill, 2019 Installation view
 • Missing alternative text
  Prologue 2, 2019 Hand embroidered pillowcase in vacuum bag / 120x70cm
 • Missing alternative text
  Prologue 1, 2019 Hand embroidered pillowcase in vacuum bag / 120x70cm
 • Missing alternative text
  Prologue 1, 2019 Detail Hand embroidered pillowcase in vacuum bag / 120x70cm
 • Missing alternative text
  Prologue 1, 2019 Detail Hand embroidered pillowcase in vacuum bag / 120x70cm
 • Missing alternative text
  Prologue 1, 2019 Detail Hand embroidered pillowcase in vacuum bag / 120x70cm
 • Missing alternative text
  Prologue 2, 2019 Detail Hand embroidered pillowcase in vacuum bag / 120x70cm
 • Missing alternative text
  The Roadkill, 2019 Installation view

Gallery Heerz Tooya presents new works by the Serbian-born, Berlin-based visual artist Marijana Radovic. Her solo exhibition is a result of her artist-in-residency at ARV.International in Vishovgrad, Bulgaria.

It was cold and wet where I found myself, in the Kazanlak Valley. A cold humid memory kept me nurtured enough to grow out of it. My rosé flesh was ripening by the drop. Listening still, like a vivid image I was unfolding away. This melody I was hearing is typical for the soil I saw myself standing on, they say. Rose petals from childhood memories bedded the floor. This rhythm was the sound of their footsteps arriving. I couldn’t see the feet that were supposedly orchestrating all of this but I could well hear them – distant and familiar sounds from a different age, shimmy clanks of the olden Silk Roads. My red ancestors echoing through the valley as their masters approach, reborn in flesh and iron but not in spirit. Who would have thought I would end up here? growing towards a memory of a melody of thousand-and-four-hundred-and-five waves crashing against the boats on the restless Indian Ocean. And here I am still, crucified, chewed up and spit out in the process; more concrete than a dream but still not a solid drop of perfume. My fragile body lies pressured, violated over and over again by the merciless copper brutes. Just a few tears left the shed and bottled away. You can meet me on a bejeweled pedestal of a sleepy display on a warm summer night at the Greek border duty-free shop. - Marijana Radovic

Marijana Radovic (b. 1988, Serbia) lives and works in Berlin, Germany. Radovic studied illustration at the University of Arts in Belgrade and Media Nouveau at the University of Arts in Bremen. Her artistic practice is best described as a gesture of stringing a faux pearl necklace – this careful twining is an unwieldy act with pearls that are cheap counterfeit. They are disposable, plastic and produced en masse. By stringing these seemingly opulent circles of scattered bits into higher value, she places this synthetic product of human and non-human labor onto a glorified bust and wishes to propose a new stance on the elusive value of time encased in fading traditions. Radovic’s exhibitions include Leon and Marijana, a Millenial Love Story at Galerie Flut in Bremen, Germany (2017); Jaguars at Botin Foundation in Santander, Spain (2017); and Vacancies! at Galerie Wedding in Berlin, Germany (2016). www.marijana.biz

Галерия Хеерц Тооя представя новите творби на визуалния артист Марияна Радович, родена в Сърбия и работеща в Германия. Самостоятелната изложба е резултат от престоя на авторката в творческата резиденция ARV.International, Вишовград, България.

Беше студено и мокро, там, където се намерих, в долината на Казанлък. Добре хранена от студения, влажен спомен, за да мога да израста от нея. Розовата ми плът зрееше с всяка капка. Слушах притихнала, като живо видение, и се разлиствах. Казват, че мелодията, която чувах е типична за пръстта, върху която се видях да стоя. Розови листенца от детските спомени застилаха под мен. Ритъмът беше звукът на стъпките им, идващи към мен. Не виждах краката, които оркестрираха всичко това, но ги чувах много добре – далечни и познати звуци от друга епоха, вибриращо дрънчене на древния Път на коприната. Червените ми предци отекваха из долината с приближаването на господарите им – преродени в плът и желязо, но не и в дух. Кой би предположил, че ще стигна до тук? Раста към спомена за мелодията от хиляда четиристотин и петте вълни, разбиващи се в лодките в неуморния Тих океан. Ето ме, притихнала, разпната, сдъвкана и изплюта в процеса; по-конкретна от сън, но все още – не завършена капка парфюм. Крехкото ми тяло лежи пресовано, насилвано отново и отново от безмилостните медни изверги. Само няколко сълзи се отрониха и бяха ботилирани. Можете да ме видите изложена на показ върху обсипан със скъпоценности пиедестал, в някоя топла лятна нощ, в безмитния магазин на гръцката граница. - Марияна Радович

Марияна Радович (р. 1988, Сърбия) живее и работи в Берлин, Германия. Радович учи Илюстрация в Университет по изкуствата, Белград, и Съвременни дигитални медии (MediaNouveau) в Университет по изкуствата, Бремен (UniversityofArts). Творческата и дейност може да бъде описана най-точно като нижене на наниз от изкуствени перли – това внимателно сплитане представлява затормозяващо действие с перли, които са евтина имитация. Те са налични, пластмасови и произвеждани на едро. Като нанизва тези, на пръв поглед, пищни гердани от разпилени късчета и им придава по-висока стойност, тя поставя този синтетичен продукт на човешкия и не-човешки труд върху обожествен бюст, и се надява да предложи един нов поглед върху чезнещата стойност на времето, обвито в отмиращи традиции. Радович има участие в следните изложби: „Леон и Марияна – една хилядолетна любовна история” (LeonandMarijana, aMillenialLoveStory) в Галерия Флут (GalerieFlut), Бремен, Германия (2017 г.); „Ягуари” (Jaguars) във Фондация Ботин (BotinFoundation), Сантандер, Испания (2017); Vacancies!, в Галерия Уединг (GalerieWedding), Берлин, Германия (2016). www.marijana.biz

Translated by Militsa Gancheva Mineva / Превод: Милица Ганчева Минева. Изложбата е подкрепена от Община Велико Търново и Крафт бира Гларус.

Many thanks to Malkia Inter Hostel and Tequila Bar in Veliko Turnovo.The exhibition is supported by Glarus Craftbeer and the Municipality of Veliko Turnovo.

 • Veliko Tarnovo
 • Missing alternative text