Heerz Tooya
ARV.I

Nurkan Nuf
L293D

05.11. – 20.11.2022
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view / ink on paper
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view / Polargraph
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view / Polargraph
 • Missing alternative text
  L293D, 2022 installation view / Polargraph

- curated by Denitsa Milusheva

For several months now, I have been collaborating with plotters who, with the help of computer software, generate drawings with a continuous line. This approach gives rise to several points of view, the most obvious being how and why we define this as art since art is only and only a human phenomenon. Can we believe that what the plotter generates qualifies as art?

Or if we accept the general agreement that machines cannot produce anything approaching art unless a human has some intervention in the whole thing. Therefore, in such works of art, the human essence is still present, or at best, it is a collaboration between man and machine where the machine is used as a tool for creative expression. However, if we accept that mimesis is the correct approach and that art should depict the world as it is, we can get machines' independence and take them as individual artists. Machines can sometimes act in a way they are not programmed to, and the result can be altered. This is because I lack education in programming, mathematics, engineering, etc. Still, from the so-called "mistakes" on my part, ideas are sometimes born that can express my artistic inclinations. As a creative person, I do not accept the mimetic approach in art, as we as individuals are more than what we see. At least synesthesia doesn't allow us to. Still, machines will enable us to interact with humans, other machines, and the physical world in ways that contribute to a broader range of creativity. - Nurkan Nuf

Вече от няколко месеца сътруднича с плотери, които с помощта на компютърен софтуер генерират чертежи с непрекъсната линия. Този подход поражда няколко гледни точки като най-очевидната е как и защо дефинираме това като изкуство, щом изкуството е само и единствено човешки феномен. Можем ли да вярваме, че това, което генерира плотерът се квалифицира като изкуство?

Или ако приемем общоприетото съгласие, че машините не могат да произведат нещо, което се доближава до изкуство, освен ако човек няма някаква намеса в цялата тази работа. Следователно в такива произведения на изкуството човешката есенция все още присъства или в най-добрия случай това е сътрудничество между човек и машина, където машината се използва като инструмент за творческо изразяване. Въпреки това ако приемем, че мимезисът е правилния подход и че изкуството трябва да изобразява света такъв какъвто е, то тогава може да сме в състояние да приемем независимостта на машините и да ги приемем като индивидуални артисти. Машините понякога могат да действат по начин, по който не са програмирани и крайният резултат да се измени. Това се дължи на факта, че на мен ми липсва образование в сферата на програмирането, математиката, инженерството и т.н., но от така наречените „грешки“ от моя страна понякога се раждат идеи, които са в състояние да изразят моите артистични наклонности. Като креативна личност не приемам миметичния подход в изкуството, тъй като ние като индивиди сме повече от това, което виждаме. Най-малкото синестезията не ни го позволява. Все пак машините ни предоставят възможността да взаимодействаме с хора, други машини и физическия свят по начин, по който допринася за по-широк диапазон на креативност. - Нуркан Нуф

Nurkan Nuf (b. 1996, Razgrad, Bulgaria). From an early age, he showed an interest in technology, which became an essential tool in his works. In high school, he studied electronics; during this period, he did not show any artistic inclinations, but curiosity and interest in new skills prompted him to paint his first painting. Thus, in two years, he made three solo exhibitions and participated in two general ones. Discovering the desire to paint, he renounced the conventional way of life and decided to study "Painting and Intermedia" at Veliko Tarnovo University. By combining his knowledge of electronics and the skills acquired at university, Nurkan Nouf managed to create a new field for experimentation. Today, he creates drawings that are plotted using a plotter. Its central concept is the symbiosis between man and machine.

Нуркан Нуф е роден през 1996г. в гр. Разград. Още от ранна възраст показва интерес към технологиите и впоследствие те стават основен инструмент в неговите произведения. В гимназията той е учил електроника, като в този период не е показвал никакви артистични наклонности, но любопитството и интересът към нови умения го подтикват да нарисува първата си картина. Така за период от две години успява да направи три самостоятелни изложби и да участва в две общи. Откривайки желанието да рисува, той се отказва от конвенционалния начин на живот и решава да учи „Рисуване и интермедия“ във Великотърновския университет. Комбинирайки познанията си в електрониката и уменията придобити в университета, Нуркан Нуф успява да създаде едно ново поле за експериментиране. Днес той създава рисунки, които са начертани с помощта на плотер. Основната му концепция е симбиозата между човека и машината.

The exhibition is supported by the National Fund For Culture, the program "Creative scholarships," Tequila Bar Fnky Mnky, and the Municipality of Veliko Turnovo.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура, програма "Творчески стипендии".

 • Национален Фонд „Култура“
 • Tequila Bar Fnky Mnky
 • Veliko Tarnovo