Heerz Tooya
ARV.I

Radoil Serafimov
Lyric Exhibition

26.11. – 22.01.2023
 • Missing alternative text
  Pure fire, 2022 180×150 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Pure fire, 2022 180×150 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Inverted Candle, 2022 140 ×180 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Inverted Candle, 2022 140 ×180 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Instrument of Desire, 2022 100×210 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Instrument of Desire, 2022 100×210 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Falling shadow, 2022 120×180 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Sentimental portrait, 2022 110×158 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Sentimental portrait, 2022 110×158 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Lyric Exhibition, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
  The Shining, 2022 150×180 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  On the other side, 2022 120×140 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  On the other side, 2022 120×140 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Contemplation, 2022 120×150 cm/oil on canvas
 • Missing alternative text
  Contemplation, 2022 120×150 cm/oil on canvas

With his latest series of paintings, Serafimov brings forth what constitutes luminosity as phantasmagorical, symbolical, and sensual. In Lyric Exhibition, darkness accompanies light as the conventional divine, prosperous, uplifting, and insightful notion of life. Forces of fire set up against backgrounds of mysterious darkness function as the factual complementing quality of painting, as essentially conditioned by light.

As emphasized by the title, Lyric Exhibition is a series of paintings unfolding a rhapsodic tone. Glimpses collected from personal memories manifested lit. A mountain is on fire, a rocket is launched, a cat's diabolic gaze reflects a flame, and gloom overshadows a person's jouissance. A combination of the subconscious and painting as such is in play. - Lars Nordby

The imaginary touches the reality. That's when, almost surreally, images materialize in the mind. The eye observes; imagination builds.

The fire burns before the cat's intent gaze. It is reflected, burning in her eyes as well. The fire in the eyes burns on its own. It is already a spirit, an ephemerality, like fire itself.

The light in the sky illuminates the pure white rockets. Standing and intent, ready to pierce the transparent gaze, a frozen power lurks in them. The way up is only from the point of view of the horizon. Gravity is the force that pulls us down. The mountain is massive, cold, upright. The flame is clean. No smoke, no fuel, golden.

The portrait is a sketch against the background of a desolate landscape. The space reflects the inner experience of the model. Her gaze is directed inward.

At first glance, incompatible pictorial plots are united by their mutual escape from reality. They are transformed into self-focused pictorial experiences. - Radoil Serafimov

Галерия Heerz Tooya представя „Лирична изложба“, самостоятелната изложба с нови картини на художника Радоил Серафимов.

С най-новата си серия от картини Серафимов ни поднася същността на сиянието като символично, чувствено и фантастично видение. В Лирична изложба мракът съпътства светлината, която традиционно символизира божествената, благоденствена, възвишаваща и проницателна представа за живота. Огнени стихии на фона на мистериозна тъмнина служат като осезаема допълваща характеристика на живописта, по същество обусловена от светлината.

Както самото заглавие насочва, Лирична изложба представлява поредица от картини, наситени с чувствени и контрастни тонове. Мимолетни усещания, породени от проявили се лични спомени, засияват. Планина гори, ракета е изстреляна, сатанински поглед на котка отразява пламък, тъмнина засенчва насладата на човек. Чрез игра си взаимодействат подсъзнаваното и рисуването като процес. - Ларс Нордби

Въображаемото докосва реалността.Тогава когато, почти сюрреалистично се материализират в съзнанието образи. Окото наблюдава; въображението надгражда.

Огънят гори пред устремения поглед на котката. Отразява се, гори и в нейните очи. Огънят в очите пламва самостоятелно. Тя вече е дух, ефимерност, като самия огън.

Светлината в небето озарява чистите бели ракети. Изправени и устремени, готови да пробият прозрачният взор в тях се таи застинала сила. Пътят нагоре, е само от гледната точка на хоризонта. Гравитацията е силата, която ни поваля-задържа.

Планината е масивна, студена, изправена. Пламакът е чист. Без дим, без гориво, златен.

Портрета е етюд на фона на пуст пейзаж. Пространството отразява вътрешното преживяване на модела. Погледът ѝ, е отправен навътре.

На пръв поглед несъвместимите картинни сюжети се обединяват от взаимното им бягство от реалността. Преобразуват се в концентрирани по посока на самите себе си живописни преживявания.

- Радоил Серафимов

Radoil Serafimov (b. 1988, Bulgaria) lives and works in Gabrovo, Bulgaria. He holds a Master Degree in Painting at the St. Cyril and Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria (2012). His solo and group exhibitions include Escape from... escape to.. at Coffee and Gallery cu29 in Plovdiv, Bulgaria (2021); All AT ONCE at Structura Gallery in Sofia, Bulgaria (group - 2021); POLE at Marzahn Hellersdorf in Berlin, Germany (group - 2018); In memory to face or erased portraits at Gallery Orlovska 10 in Gabrovo, Bulgaria (2016); and Rakursi at the Edmond Demirdzhiyan Award in Sofia , Bulgaria (2014). This is Radoil Serafimovs first solo exhibition at gallery Heerz Tooya.

Радоил Серафимов (р. 1988 г., България) живее и работи в Габрово, България. Има магистърска степен по живопис от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, България (2012). Неговите самостоятелни и групови изложби включват Бягство от…, бягство към… в Coffee and Gallery cu29 в Пловдив, България (2021); Всичко наведнъж в галерия Структура в София, България (групова изложба, 2021); POLE в Marzahn Hellersdorf в Берлин, Германия (групова изложба, 2018); "In memory to face или изтрити портрети" в Галерия Орловска 10 в Габрово, България (2016); и Награда на фондация „Едмонд Демирджиян” за живопис и изложба в галерия „Ракурси”, София, България (2014). Това е първата самостоятелна изложба на Радоил Серафимов в галерия Heerz Tooya.

The exhibition is supported by the Municipality of Veliko Turnovo.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Община Велико Търново.

The exhibition is supported under the "Program for the Restoration and Development of Private Cultural Organizations" of the National Fund for Culture, Bulgaria. Tequila Bar Fnky Mnky also supports the exhibition.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Tequila Bar Fnky Mnky. Изложбата е финансирана по "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации" на Национален Фонд Култура.

 • Национален Фонд „Култура“
 • Tequila Bar Fnky Mnky
 • Veliko Tarnovo