16St. & 18St.

Radoil Serafimov
Lyric Exhibition
26.11 - 22.01.2023
Opening night 26.11 / 6pm

Heerz Tooya proudly presents the solo exhibition, Lyric Exhibition, with new paintings by visual artist Radoil Serafimov. 


With his latest series of paintings, Serafimov brings forth what constitutes luminosity as phantasmagorical, symbolical, and sensual. In Lyric Exhibition, darkness accompanies light as the conventional divine, prosperous, uplifting, and insightful notion of life. Forces of fire set up against backgrounds of mysterious darkness function as the factual complementing quality of painting, as essentially conditioned by light.

As emphasized by the title, Lyric Exhibition is a series of paintings unfolding a rhapsodic tone. Glimpses collected from personal memories manifested lit. A mountain is on fire, a rocket is launched, a cat's diabolic gaze reflects a flame, and gloom overshadows a person's jouissance. A combination of the subconscious and painting as such is in play.
- Lars Nordby


The imaginary touches the reality. That's when, almost surreally, images materialize in the mind. The eye observes; imagination builds.

The fire burns before the cat's intent gaze. It is reflected, burning in her eyes as well. The fire in the eyes burns on its own. It is already a spirit, an ephemerality, like fire itself.

The light in the sky illuminates the pure white rockets. Standing and intent, ready to pierce the transparent gaze, a frozen power lurks in them. The way up is only from the point of view of the horizon. Gravity is the force that pulls us down.
The mountain is massive, cold, upright. The flame is clean. No smoke, no fuel, golden.

The portrait is a sketch against the background of a desolate landscape. The space reflects the inner experience of the model. Her gaze is directed inward.

At first glance, incompatible pictorial plots are united by their mutual escape from reality. They are transformed into self-focused pictorial experiences.

- Radoil Serafimov


/ / 


Галерия Heerz Tooya представя „Лирична изложба“, самостоятелната изложба с нови картини на художника Радоил Серафимов.


С най-новата си серия от картини Серафимов ни поднася същността на сиянието като символично, чувствено и фантастично видение. В Лирична изложба мракът съпътства светлината, която традиционно символизира божествената, благоденствена, възвишаваща и проницателна представа за живота. Огнени стихии на фона на мистериозна тъмнина служат като осезаема допълваща характеристика на живописта, по същество обусловена от светлината.

Както самото заглавие насочва, Лирична изложба представлява поредица от картини, наситени с чувствени и контрастни тонове. Мимолетни усещания, породени от проявили се лични спомени, засияват. Планина гори, ракета е изстреляна, сатанински поглед на котка отразява пламък, тъмнина засенчва насладата на човек.  Чрез игра си взаимодействат подсъзнаваното и рисуването като процес.
- Ларс НордбиВъображаемото докосва реалността.Тогава когато, почти сюрреалистично се материализират в съзнанието образи. Окото наблюдава; въображението надгражда.

Огънят гори пред устремения поглед на котката. Отразява се, гори и в нейните очи. Огънят в очите пламва самостоятелно. Тя вече е дух, ефимерност, като самия огън.

Светлината в небето озарява чистите бели ракети. Изправени и устремени, готови да пробият прозрачният взор в тях се таи застинала сила. Пътят нагоре, е само от гледната точка на хоризонта. Гравитацията е силата, която ни поваля-задържа.

Планината е масивна, студена, изправена. Пламакът е чист. Без дим, без гориво, златен.

Портрета е етюд на фона на пуст пейзаж. Пространството отразява вътрешното преживяване на модела. Погледът ѝ, е отправен навътре.

На пръв поглед несъвместимите картинни сюжети се обединяват от взаимното им бягство от реалността. Преобразуват се в концентрирани по посока на самите себе си живописни преживявания.
Радоил Серафимов

_ _ 
Radoil Serafimov (b. 1988, Bulgaria) lives and works in Gabrovo, Bulgaria. He holds a Master Degree in Painting at the St. Cyril and Methodius University in Veliko Tarnovo, Bulgaria (2012). His solo and group exhibitions include Escape from... escape to.. at Coffee and Gallery cu29 in Plovdiv, Bulgaria (2021); All AT ONCE at Structura Gallery in Sofia, Bulgaria (group - 2021); POLE at Marzahn Hellersdorf in Berlin, Germany (group - 2018); In memory to face or erased portraits at Gallery Orlovska 10 in Gabrovo, Bulgaria (2016); and Rakursi at the Edmond Demirdzhiyan Award in Sofia , Bulgaria (2014). This is Radoil Serafimovs first solo exhibition at gallery Heerz Tooya. 
/ / 
Радоил Серафимов (р. 1988 г., България) живее и работи в Габрово, България. Има магистърска степен по живопис от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, България (2012). Неговите самостоятелни и групови изложби включват Бягство от…, бягство към… в Coffee and Gallery cu29 в Пловдив, България (2021); Всичко наведнъж в галерия Структура в София, България (групова изложба, 2021); POLE в Marzahn Hellersdorf в Берлин, Германия (групова изложба, 2018); "In memory to face или изтрити портрети" в Галерия Орловска 10 в Габрово, България (2016); и Награда на фондация „Едмонд Демирджиян” за живопис и изложба в галерия „Ракурси”, София, България (2014). Това е първата самостоятелна изложба на Радоил Серафимов в галерия Heerz Tooya.Inverted Candle, 2022
140 ×180cm / oil on canvas


Inverted Candle, 2022
140 ×180cm / oil on canvas


Instrument of Desire, 2022
100×210cm / oil on canvas


Instrument of Desire, 2022
100×210cm / oil on canvas


Falling shadow, 2022
120×180cm / oil on canvas


Pure fire, 2022
180×150cm / oil on canvas


Sentimental portrait, 2022
110×158cm / oil on canvas


Sentimental portrait, 2022
110×158cm / oil on canvas


Lyric Exhibition, 2022
Installation view


The Shining, 2022
150×180 cm / oil on canvas


On the other side, 2022
120×140cm / oil on canvas

On the other side, 2022
120×140cm / oil on canvas


Contemplation, 2022
120×150cm / oil on canvasContemplation, 2022
120×150cm / oil on canvas


_ _ 
The exhibition is supported by the Municipality of Veliko Turnovo, Tequila Bar Fnky Mnky, and the National Fund for Culture in Bulgaria.
/ /  Изложбата се осъществява с подкрепата на Община Велико Търново, Tequila Bar Fnky Mnky и Национален фонд за култура в България.
       

Mark