Heerz Tooya
ARV.I

Gabriela Dimova, Momchil Enchev, Mariana Dimitrova, Nicholas Ibryamov and Ralitsa Stoycheva
Metamorph. Chain of Change

27.11. – 19.12.2021
 • Missing alternative text
  Metamorph. Chain of Change, 2021 Installation view
 • Missing alternative text
  Nikalas Ibriyamov Photo prints
 • Missing alternative text
  Gabriela Dimova, Momchil Enchev, Mariana Dimitrova, Nicholas Ibryamov and Ralitsa Stoycheva Photo prints
 • Missing alternative text
  Momchil Enchev Photo prints
 • Missing alternative text
  Momchil Enchev Photo prints
 • Missing alternative text
  Metamorph. Chain of Change
 • Missing alternative text
  Gabriela Dimova Photo prints
 • Missing alternative text
  Mariana Dimitrova Photo prints
 • Missing alternative text
  Mariana Dimitrova Photo prints
 • Missing alternative text
  Ralitsa Stoycheva Photo prints

Heerz Tooya Gallery and the Department of Art History and Theoretical Disciplines at the Faculty of Fine Arts, VTU “St. Cyril and Methodius present the exhibition Metamorph. Chain of change. The artists Gabriela Dimova, Momchil Enchev, Mariana Dimitrova, Nicholas Ibryamov, and Ralitsa Stoycheva are first and second-year students majoring in the Visual Studies program with lecturers Assoc. Prof. Dr. Atanas Totlyakov and Denitsa Milusheva. They present in the exhibition the result of their process-oriented art project.

The exhibition presents a series of images based on individual experiments, interconnected in a chain following the changes in the image. Each chain of change begins with a basic image that is the same for all participants in the process. Each of them changes the basic image through various mechanical methods, and the complete loss of the image achieves the end of the experiment. The process of image loss is presented as a chronological line that traces the metamorphosis of the image.

"Visual Studies" is the latest educational program at the Faculty of Fine Arts and the participants in the exhibition Metamorph. Chain of Change ” is one of the first students trained in it. The Visual Studies Program sets the basic theoretical basis, artistic literacy, and tools to allow learners to situate themselves in the contemporary art world.

Галерия “Heerz Tooya” и Катедра “Изкуствознание и теоретични дисциплини” към Факултет по изобразително изкуство, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” представят изложбата “Метаморф. Верига на промените”. Авторите Габриела Димова, Момчил Енчев, Мариана Димитрова, Никълъс Ибрямов и Ралица Стойчева са студенти първи и втори курс от специалност “Визуални изследвания” с преподаватели доц. д-р Атанас Тотляков и Деница Милушева. Те представят в изложбата творби резултат от съвместната им работа представляваща процесно ориентиран художествен проект.

Изложбата представя серия от изображения базирани на индивидуални експерименти, свързани помежду си във верига следваща промените на образа. Всяка верига на промените започва с базово изображение, което e еднакво за всички участници в процеса. Чрез различни механични способи всеки един от тях променя базовото изображение като краят на експеримента е постигнат от пълното изгубване на образа. Процесът на загубване на образа се представя като хронологична линия, която проследява метаморфозата на образа.

Специалност “Визуални изследвания” е най-новата образователна програма във Факултета по изобразително изкуство и участниците в изложбата “Метаморф. Верига на промените” са едни от първите студенти, обучавани по нея. Предвидените по специалността познания за съвременните изкуства и художествени практики гарантират възможно най-добрата перспектива за национална и международна изява на артистични дейности с висок престиж. Програма “Визуални изследвания” задава основната теоретична база, артистична грамотност и инструментариум, които ще позволяват на обучаващите се да се ситуират в съвременното изкуство.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с Covid-19. The Municipality of Veliko Turnovo supports the exhibition.

Many thanks to Tequila Bar Funky Monkey for serving free drinks on the opening night.

 • Veliko Tarnovo
 • Tequila Bar Fnky Mnky