Heerz Tooya
ARV.I

Maximilian Pramatarov
Intentional Errors

23.03. – 14.04.2019
 • Missing alternative text
  Intentional Errors, 2019 Installation view
 • Missing alternative text
  Vienna Rain, 2010 80x120cm, Lenticular print
 • Missing alternative text
  Vienna Rain, 2010 80x120cm, Lenticular print
 • Missing alternative text
  Intentional Errors, 2019 Installation view
 • Missing alternative text
  Untitled (Yamaha), 2019 30x40cm, Digital collage
 • Missing alternative text
  Untitled (BMW520i #2), 2019 30x40cm, Digital collage
 • Missing alternative text
  Untitled (Saint #2), 2019 30x40cm, Digital collage
 • Missing alternative text
  Intentional Errors, 2019 Installation view
 • Missing alternative text
  Reflection Study #4, 2019 40x60cm, Lenticular print
 • Missing alternative text
  Untitled (Morning walk), 2019 40x60cm, Lenticular print
 • Missing alternative text
  Reflection Study #5, 2019 40x60cm, Lenticular print
 • Missing alternative text
  Intentional Error, 2019 40x60cm, Lenticular print
 • Missing alternative text
  Intentional Error, 2019 40x60cm, Lenticular print
 • Missing alternative text
  Reflection Study #6, 2019 30x40cm, Lenticular print

Are we able to intent errors? Who does this? Aren’t we supposed to possibly escape from failures in life? Or once an error has happened, it is convenient to accept them and transform the ultimate consequences into something rather meaningful or even useful. These and many other questions are raised by visual artist Maximilian Pramatarov and his recent solo show, titled Intentional Errors, at gallery Heerz Tooya in Veliko Turnovo. The core of his investigation is the redefinition of failure and its possible exposures.

The exhibition “Intentional Errors” consists of two parts. The one part presents already existing works and the other part includes the production of new lenticular works specially created for the exhibition at Heerz Tooya. Fascinated by the possibilities to integrate multiple forms of information within the photographic image, Pramatarov’s lenticular works are transient and carefully staged. When the viewer changes the viewing point of the images they can perceive different sequences. The transition of the photo creates a displacement. It overlaps temporality and spatiality as one part in the past (a motionless part) and the other in the future (a moving part). Both are located on the same photo at the same time. For the spectator, the notion that something will or has happened is present.

What is essential in Maximilian Pramatarov’s artistic practice is his experimental approach to the photographic process and his inspiration which draws from profound personal experiences of everyday life. The focal point is not determined, the narrative unscripted, and viewers are encouraged to enter the works through their perception and intuition. - Martina Yordanova

Maximilian Pramatarov (b. 1979, Sofia, Bulgaria) lives and works in Vienna, Austria, and Sofia, Bulgaria. In 2012 he completed an MA in Photography at the University for Applied Arts, Vienna, Austria, and received in 2002 a МА degree in Theology at the University of Sofia, Bulgaria. Solo exhibitions include Giselle - Ve.SCH, Vienna Austria (2015), BOW / LOST - Startgalerie MUSA, Vienna, Austria (2014), Lost Tiger and ,improved’ works, 0gms gallery,Sofia, Bulgaria (2013); It's not the viewpoint, it's the view, 0gms gallery, Sofia, Bulgaria (2013), Three sharks (in love) edition photo, Vienna, Austria (2012). His works are part of private and public collections among the collection of BKA, Collection of the city of Vienna, Collection of National Art Gallery a.o.

Martina Yordanova (b. 1985 Veliko Turnovo, Bulgaria) is a curator based in Sofia. She holds an MPhil in Communication Sciences and Publicity from the University of Vienna and Post Graduate Study in Cultural management and Curatorial practices from different Institutions for higher education such as UDK Berlin, Goldsmith College, Institute for Cultural Concepts, and Salzburg Summer Academy.

Галерия Heerz Tooya представя самостоятелната изложба на визуалният артист Максимилиан Праматаров, в която той представя серия от нови произведения. Максимилиан работи и живее във Виена.

Наистина ли сме в състояние съзнателно да грешим? Кой постъпва по този начин? Не сме ли всъщност устроени по възможност да избягваме грешките в живота си? Или след като те са факт, удобно е да ги приемем и да трансформираме в нещо смислено или дори полезно. Тези и много други въпроси са повдигнати от Максимилиан Праматаров и последната му самостоятелна изложба „Преднамерени грешки“ в галерия Heerz Tooya във Велико Търново. В същината на неговото търсене е едно предефиниране на грешките и провала и техните възможни експозиции.

Изложбата „Преднамерени грешки“ е представена от две части. Едната се състои от стари и вече съществуващи фотографии, а другата е от изцяло нови лентикулярни творби специално създадени за представянето в галерия Heerz Tooya. Подтикнат от възможността да се интегрират множество форми на информация в рамките на фотографския образ, лентикулярните творби на Праматаров са експериментални и в същото време добре режисирани. Когато зрителят измени гледната точка на изображенията, те могат да възприемат различни последователности. Промяната на снимката създава едно изместване. Припокриване на темпоралността и пространствеността като едната част е миналото (неподвижна част), а другата – бъдещето (подвижната част). Те са разположени едновременно върху една и съща територия. У зрителя остава усещането за нещо случило се или нещо, което предстои.

Това, което е от съществено значение в творчеството на Максимилиан Праматаров е експериментът с фотографския процес и вдъхновението, което той черпи от дълбоки лични преживявания в ежедневието. Фокусната точка не е определена, разказът не е описан. Зрителите се насърчават да вникнат в творбите чрез своето собствено възприятие и интуиция. - Мартина Йорданова

Максимилиан Праматаров (1979 София, България) Живее и работи във Виена, Австрия и София, България. Завършил е Университета за приложни изкуства във Виена, както и специалност Богословие, СУ София. Участва в изложби в България и различни европейски страни. Сред последните му самостоятелни изложби са giselle - Ve.SCH Виена (2015), BOW / LOST – МУСА, Виена (2014), ‘Изгубен Тигър и “подобрени” работи”, 0gms София (2013), Не гледната точка, а гледката, галерия – чекмедже, 0гмс, София (2013), Три (влюбени) акули, edition photo, Виена (2012). Избрани участия в групови изложби: connected by, Jan Arnold Gallery, MQ, Виена (2018), Сексистка изложба, Галерия ONE NIGHT STAND, София (2017), Road Registers - xhibit - Виена (2016), Бетон Кунстхале Виена (2016), Vienna Contemporary 2015 - Focus Bulgaria - Виена. Български художници във Виена - Съвременни практики в началото на 21-и век, СГХГ, София (2013), Fashion!!! – what a coincidence! Foto K, Виена (2013), blue skie'd аnd clear, Галерия carbon 12, Дубай, ОАЕ (2010), habitat, brick-5- Виена, (2005).

Мартина Йорданова (1985 Велико Търново, България) е куратор и изследовател, живее и работи в София. Има Магистърска степен по Комуникационни науки и Публицистика от Виенския университет както и следдипломно образование по културен мениджмънт и кураторски практики от различни учебни заведения (Университет по изкуства Берлин, Колеж Голдсмит, Институт за културни концепти Виена и Лятна Академия в Залцбург).

Изложбата е спонсорирана от рограма "Изкуство и Култура" на Община Велико Търново, Glarus CraftBeer, Bundeskanzleramt

The exhibition is supported by Municipality of Veliko Turnovo, Glarus CraftBeer and Bundeskanzleramt.

 • Veliko Tarnovo
 • Missing alternative text
 • Bundeskanzleramt