Heerz Tooya
ARV.I

Paul Voggenreiter
Cyber-shot CB5111CBBQ

22.05. – 13.06.2021
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text
  • Missing alternative text

Paul Voggenreiter presents a selection of photographs from his personal archive: Bolzano – Berlin 21/03/2010 – 30/04/2014. The archive is intoxicated with a dionysiac flare, a quixotic journey with no means to an end. We are presented with snapshots of a life in transit. Accompanying blood, sex appeal, toxins, and a constant flow of perverted nonchalance are some mundane snapshots of ordinary moments that subsequentially feel dreamlike to watch. Some moments, caught in fetal positions or in a hurry, are intimate, familiar, and playful. Some shot from the hip, others carefully composed.

K790 / K800 TFT 2.2" / 240x320 3.2Megapixels, AF, Xenon Flash, VGA 64Mb + M2 Card Li-Po 900 mAh, 350h Stand-by

The intentions behind building a personal archive were somewhat different in the times before Instagram. A particular intimate time for photography was during the inception of photo cameras integrated into mobile phones. This new creative hybrid emerged so well with reality that it revolutionized our ways of seeing and expressing ourselves. Today, even the most personal space, the womb, is photographed, displayed, shared, and demystified. Voggenreiter's retrospective photo series Cyber-shot CB5111CBBQ is a lo-fi manifestation of playfulness and a reminder that photographic procedures shouldn't shy away from the subconscious and unintentional potential. - Lars Nordby

Paul Voggenreiter (b. 1983, Germany) currently lives and works in Veliko Turnovo, Bulgaria. Since graduating HFBK University of Fine Arts Hamburg in 2019, Voggenreiter works for a broad range of clients all over Europe. He focuses on digital and printed media such as books and publications, visual identities, websites, moving images and motion design. In addition to his commissioned work, he occasionally initiates cross-national cooperation projects. www.paulvoggenreiter.eu

Паул Вогенрайтер представя селекция от фотографии от личният си архив: Болцано - Берлин 21/03/2010 - 30/04/2014. Архивът е упоен с дионисиевиев привкус, донкихотско пътешествие без желана цел за постигане. Представени са ни моментни снимки на живот в преход. Придружените с кръв, сексуална привлекателност, токсини и постоянен поток от извратена безгрижност са всъщност обикновени фотографии на всекидневен живот, които се превръщат в мечтани гледки. Някои моменти уловени в ембрионална позиция или в бързината са интимни, познати и игриви. Някои са заснети като случаен изстрел, а други са внимателно композирани.

K790 / K800 TFT 2.2 "/ 240x320 3.2 мегапиксела, AF, ксенонова светкавица, VGA 64Mb + M2 карта Li-Po 900 mAh, 350 часа в режим на готовност

Целта за изграждането на личен архив е малко по-различна във времето преди Instagram. Особено интимно време за фотографиране, в което на пазара излизат мобилни телефони с интегрирани в тях камери. Време, в което този нов творчески хибрид се преплита в едно с реалността и предизвиква революция в начина ни да виждаме и изразяваме себе си. Днес дори най-личното пространство,утробата, се снима, показва, споделя и демистифицира. Ретроспективната фотосерия на Вогенрайтер Cyber-shot CB5111CBBQ е манифестация на игривостта и ни припомня, че фотографските процеси не трябва да отхвърлят потенциала на подсъзнателното и неволното.

- Ларс Нордби

Паул Вогенрайтер (р. 1983, Германия) в момента живее и работи във Велико Търново, България. Откакто завършва HFBK Университет за Изящни Изкуства Хамбург през 2019 г., Вогенрайтер работи за широк кръг клиенти в цяла Европа. Той се фокусира върху цифрови и печатни медии като книги и публикации, визуални идентичности, уебсайтове, движещи се изображения и дизайн. В допълнение към възложената му работа той от време на време инициира проекти свързани с международно сътрудничество.

The exhibition is supported by Tequila Bar Fnky Mnky and the Municipality of Veliko Turnovo.

  • Veliko Tarnovo
  • Tequila Bar Fnky Mnky