16 St. 
Текст на български по-долу 

VANESSA ROSALIA LARSEN 
“IMPRINTS”
25.09.21-10.10.21 / opening night 25.09 - 7pm

As part of the ARV.I artist residency program, Vanessa Rosalia Larsen concludes her artist-in-residence with a solo exhibition, titled Imprints, at Gallery Heerz Tooya.

Imprints are thematic throughout the exhibition. It is explored as physical (imprints on paper), conceptual (visual imprints) and inspired by imprints that we leave on our natural surroundings. The artworks that form the exhibition Imprints include fifteen drawings and an installation of twenty-three square handmade sheets of paper.

The small imprints that we leave on nature are not always recognized until a great impact has been left. An example of this is from reindeer lichen. The lichen is delicate and grows only a few millimeters per year. If damaged, it can take decades to restore to its original shape. This delicate factor is something that is a small representation of the human imprint on nature.

Imprints incorporates an organic exploration of medium, process and subject-matter. Natural elements such as the lichen have influenced the grid pattern and shading techniques that were implemented in the drawings. The process of drawing often leads to patterns that ultimately take on a form of their own, mimicking the ethereal wilderness that comes from nature when left untouched.

Each thought and idea that is considered and developed throughout the process of drawing leaves a mark on the surface. The pressure applied to the pencil, the speed of shading and mistakes all reflect something experienced at a certain moment during the process. Such imprints allow one to develop, explore and discover.

My focus the past year has been on developing a self-sustaining artistic practice. This involves purchasing as few materials as possible, particularly paper, and using what is available to me. Sustainability is a combination of innovation and environmental awareness, and there is a lot of potential to work with in this area.

Paper is the basic material used in art. Making my own paper is a meaningful process and provides greater appreciation for the drawings that I produce in my artistic practice. I am currently self-taught in the art of papermaking.

I currently save scraps of paper which are later broken down to paper pulp and repurposed to produce new sheets of paper. The transition of the scrap paper from having been factory-made to handmade is a particularly interesting development.

The process of producing handmade paper can result in beautiful effects. The sheets of paper form diverse shapes, tones, textures and patterns depending on the drying technique and paper that they have been repurposed from. Each sheet is unique. The delicate handmade sheets have been left as they are, artworks in their own right.

Leaving the sheets of handmade paper as they are provides an insight into the process of producing an ethereal work of art. It shows the process, technique and concepts being explored throughout Imprints. They serve as delicate conceptual drawings in the exhibition.
- Vanessa Rosalia Larsen


_ _
Vanessa Rosalia Larsen (b. 1990, Norway) studied at Glasgow School of Art where she received her BFA in Painting and Printmaking in 2013 and her MLitt in Curatorial Practice in 2016. Her work has been exhibited throughout the world including in Oslo, London, Berlin, Istanbul and New York. Her drawing Directional Shading is included in the public collection at Glasgow School of Art Archives & Collections. She lives, and works in her atelier, in Sandnes, Norway.
www.vanessarosalialarsen.com / Instagram

Vanessa Rosalia Larsen explores how and why we perceive things in a particular way. The process of visual perception can be influenced, distorting what we perceive to be real. Larsen challenges the construct of reality by producing alternate ways of visually perceiving certain subject-matter. Seeing things in their most basic geometric forms as well as patterns that exist within them has inspired Larsen to deconstruct and distort certain subject-matter. She experiments with controlled factors such as grid-pattern, graphite pencils, shading technique, paper tone and space. Combining these factors produces diverse and unpredictable results. Larsen's drawings result in abstract patterns where the original source of subject-matter is no longer recognizable. The infinite visual possibilities that her process can produce represents degrees of misperception. The geometric patterns in Larsen's drawings can also vary depending on how they are viewed, portraying perception as ever-changing. 


/ / 


ВАНЕСА РОЗАЛИЯ ЛАРСЕН
„ОТПЕЧАТЪЦИ”
25.09.21-10.10.21 / откриване 25.09 – 19:00 ч.

Като част от програмата ARV.I artist residency program, Ванеса Розалия Ларсен приключва своя престой в творческата резиденция със самостоятелна изложба, озаглавена „Отпечатъци”, в Галерия Хеерц Тооя.Отпечатъците са тема на цялата изложба. Темата е представена физически (като отпечатъци върху хартия), концептуално (визуални отпечатъци) и е вдъхновена от отпечатъците, които оставяме върху заобикалящата ни природа. Произведенията съставящи изложбата „Отпечатъци” включват двадесет и три квадратни, ръчно направени листа хартия, серия от четири рисунки, една черна рисунка, една двойка рисунки и серия от осем рисунки.

Малките отпечатъци, които оставяме върху природата не винаги са забележими, докато не окажат силно влияние. Пример за това е еленовият лишей. Лишеят е крехък и расте само с няколко милиметра на година. Ако бъде наранен, може да отнеме десетилетия, докато възстанови първоначалната си форма. Неговата крехкост е един малък пример за влиянието, което човекът има върху природата.

„Отпечатъци” включва органично изследване на среда, процес и обект-тема. Влиянието на природни елементи като лишея се вижда в решетките и в техниката на нанасяне на светлосенките, използвани в рисунките. Процесът на рисуване често води до образи, които в крайна сметка се оформят сами по себе си, като имитират ефирната неподправеност струяща от природата, когато е недокосната.

Всяка мисъл и идея, възникнали и развити по време на процеса на рисуване, оставят белег върху повърхността на листа. Натискът върху молива, скоростта на нанасяне на светлосенките, както и грешките – всичко отразява нещо преживяно в определен момент от процеса. Тези отпечатъци дават възможност човек да развива, изследва и открива.

Последната година се бях фокусирала върху развиването на самоосигуряваща се  творческа дейност. Това включва закупуването на възможно по-малко материали, особено хартия, и използването на наличното, което е на разположение.

Самоосигуряването е комбинация от иновации и загриженост за околната среда, и в тази сфера има много потенциал за работа.

Хартията е основният материал използван в изкуството. Правенето на собствена хартия е значим процес и придава по-висока стойност на рисунките, които създавам в творческия процес. За момента съм самоука в правенето на хартия.

Събирам хартиени късове, които след това биват надробени на хартиена каша и използвани повторно за направата на нови листове хартия. Особено интересна е трансформацията на късовете фабрично произведена хартия в ръчно направена такава.

Процесът на ръчно изработване на хартия може да доведе до красиви резултати. Листовете хартия образуват разнообразни форми, нюанси, структура и шарки, взависимост от техниката на изсушаване и хартията, повторно използвана за тях. Всеки лист е уникален. Нежните, ръчно направени листи са оставени така, както са - изкуство сами по себе си.

Оставени така, те дават поглед върху процеса на създаване на ефирните произведения на изкуството. Показват процеса, техниките и концепциите изследвани в „Отпечатъци”. Играят ролята на нежни, концептуални рисунки.
- Ванеса Розалия Ларсен.


_ _
Ванеса Розалия Ларсен (р. 1990 г., Норвегия) учи в Училище по изкуствата в Глазгоу, където през 2013 г. завършва степен Бакалавър по Живопис и гравюра, а през 2016 г. – степен Магистър по Кураторска дейност. Нейни произведения участват в изложби по целия свят, включително Осло, Лондон, Берлин, Истанбул и Ню Йорк. Нейната рисунка Directional Shading е включена в колекцията на Училище по изкуствата, Глазгоу. Авторката живее и работи в ателието си в Санднес, Норвегия. www.vanessarosalialarsen.com / Instagram


Ванеса Розалия Ларсен изследва как и защо възприемаме нещата по определен начин. Процесът на визуално възприемане може да бъде повлиян и това, което възприемаме за реалност да бъде изкривено. Ларсен отправя предизвикателство към подредбата на реалността като създава алтернативни начини за визуално възприемане на определени обекти и теми. Това, че вижда нещата в техните най-основни геометрични форми, както и моделите, които съществуват в тях, вдъхновява Ларсен да разглобява и изкривява определени обекти и теми. Тя експериментира с контролирани фактори, като решетката, графитени моливи, техники за нанасяне на светлосенките, тона и пространството на хартията. Комбинирането на тези фактори създава разообразни и непредсказуеми ефекти. Резултатът са рисунки на абстрактни образи, в които първоначалният обект-тема е вече неразпознаваем. Безбройните визуални възможности, които използваният от нея процес може да създаде, представляват степени на погрешно възприемане. Геометричните шарки в рисунките на Ларсен могат се различават, взависимост от това как са наблюдавани, като по този начин изобразяват възприемането като вечно променящо се.
From the Forest Floor, 2020
Graphite on black paper
42 x 59.4 cm (detail)


Imprints, 2021
Installation view


Growth form, 2020
Handmade paper
Variable dimensions (detail) 


Macrolichen 1-8, 2020
Graphite on paper
29.7 x 42 cm (installation view)


Macrolichen 1-8,
2020 Graphite on paper
29.7 x 42 cm (detail)


Macrolichen 1-8,
2020 Graphite on paper
29.7 x 42 cm (detail)


Macrolichen 1-8,
2020 Graphite on paper
29.7 x 42 cm (detail)


Macrolichen 1-8,
2020 Graphite on paper
29.7 x 42 cm (detail)Lichen 2, 2020
Graphite on paper
60.2 x 90.5 cm


Fruticose 1-4, 2020
Graphite on paper
42 x 59.4 cm


Macrolichen 1-8, 2020
Graphite on paper
29.7 x 42 cm (installation view)


Macrolichen 1-8, 2020
Graphite on paper
29.7 x 42 cm (installation view)


Lichen 1, 2021
Graphite on paper
60.2 x 90.5 cm

_ _
Translated by Militsa Gancheva Mineva
The exhibition is supported by the Municipality of Veliko Turnovo. Many thanks to Tequila Bar Funky Monkey and for serving free drinks at the opening night.Изложбата се провежда с подкрепата на Община Велико Търново. Специални благодарности на Текила Бар Фънки Мънки за безплатните напитки във вечерта на откриването.

  

Mark