18St.

Gabriela Dimova, Momchil Enchev, Mariana Dimitrova, Nicholas Ibryamov and Ralitsa Stoycheva
“Metamorph. Chain of Change”
Curated by Assoc. Prof. Dr. Atanas Totlyakov and Denitsa Milusheva
27.11 - 19.12.2021 / opening night 27.11 - 19:00

Heerz Tooya Gallery and the Department of Art History and Theoretical Disciplines at the Faculty of Fine Arts, VTU “St. St. Cyril and Methodius present the exhibition Metamorph. Chain of change. The artists Gabriela Dimova, Momchil Enchev, Mariana Dimitrova, Nicholas Ibryamov and Ralitsa Stoycheva are first and second year students majoring in Visual Studies program  with lecturers Assoc. Prof. Dr. Atanas Totlyakov and Denitsa Milusheva. They present in the exhibition the result of their process-oriented art project.


The exhibition presents a series of images based on individual experiments, interconnected in a chain following the changes in the image. Each chain of change begins with a basic image that is the same for all participants in the process. Through various mechanical methods, each of them changes the basic image and the end of the experiment is achieved by the complete loss of the image. The process of image loss is presented as a chronological line that traces the metamorphosis of the image.

"Visual Studies" is the latest educational program at the Faculty of Fine Arts and the participants in the exhibition Metamorph. Chain of Change ” is one of the first students trained in it. The Visual Studies Program sets the basic theoretical basis, artistic literacy and tools that will allow learners to situate themselves in the contemporary art world.


/ / 


Автори - Габриела Димова, Момчил Енчев, Мариана Димитрова, Никълъс Ибрямов и Ралица Стойчева с преподаватели доц.
Изложба “Метаморф.Верига на промените”
д-р Атанас Тотляков и Деница Милушева

Галерия “Heerz Tooya” и Катедра “Изкуствознание и теоретични дисциплини” към Факултет по изобразително изкуство, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” представят изложбата “Метаморф. Верига на промените”. Авторите Габриела Димова, Момчил Енчев, Мариана Димитрова, Никълъс Ибрямов и Ралица Стойчева са студенти първи и втори курс от специалност “Визуални изследвания” с преподаватели доц. д-р Атанас Тотляков и Деница Милушева. Те представят в изложбата творби резултат от съвместната им работа представляваща процесно ориентиран художествен проект.Изложбата представя серия от изображения базирани на индивидуални експерименти, свързани помежду си във верига следваща промените на образа. Всяка верига на промените започва с базово изображение, което e еднакво за всички участници в процеса. Чрез различни механични способи всеки един от тях променя базовото изображение като краят на експеримента е постигнат от пълното изгубване на образа. Процесът на загубване на образа се представя като хронологична линия, която проследява метаморфозата на образа.

Специалност “Визуални изследвания” е най-новата образователна програма във Факултета по изобразително изкуство и участниците в изложбата “Метаморф. Верига на промените” са едни от първите студенти, обучавани по нея. Предвидените по специалността познания за съвременните изкуства и художествени практики гарантират възможно най-добрата перспектива за национална и международна изява на артистични дейности с висок престиж. Програма “Визуални изследвания” задава основната теоретична база, артистична грамотност и инструментариум, които ще позволяват на обучаващите се да се ситуират в съвременното изкуство.

Installation view


Gabriela Dimova
Photo prints

Mariana Dimitrova
Photo prints


Mariana Dimitrova
Photo prints / Detail

Ralitsa Stoycheva
Photo prints


Installation view

Nikalas Ibriyamov
Photo prints

Gabriela Dimova, Momchil Enchev, Mariana Dimitrova, Nicholas Ibryamov and Ralitsa Stoycheva
Photo prints


Momchil Enchev
Photo prints

Momchil Enchev
Photo prints / Detail


_ _*Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с Covid-19.
The exhibition is supported by the Municipality of Veliko Turnovo. Many thanks to Tequila Bar Funky Monkey and for serving free drinks at the opening night.

     

Mark