16 St.

Hedda Hørran
“дом
- harmony is the great law of nature.”
24.09 - 16.10.2022 / opening night 24.09 - 19:00

Heerz Tooya proudly presents the solo exhibition, titled дом, by Hedda Hørran. The exhibition contain new work and is a conclusion of her artist-in-residency at ARV.International in Vishovgrad.


Locked behind closed doors facing unhinged possibilities. Tagged, ripped, and told naturally that the seethrough fences are imaginary. Implementing compositive debris of rust, ruins, and carved hints, Hørran's exhibition embraces the poetic habitat of human entanglement with natural ersatz. At the forefront, the material Hørran situates unfolds an attitude of objecthood in line with combinations of its unconditional metaphysical stealth.

Leaf

Allocated mystery - fit for internal affairs

Linguistic parkour - doodles

Moments of tranquility, daft saturations, and fermented parlors. Humanity perishes and has left behind extramundane riddles. If a stairway leads to nothing, doors and gateways surpass the expected. Hørran lets us pickle, peeling the material hadron.

Apple brigade.
Baccate

- Lars Nordby


/ / 
Галерия Heerz Tooya с гордост представя самостоятелната изложба, озаглавена дом на Хеда Хьорон. Изложбата включва нови творби и е резултат от нейният престой в международната резиденция за художници  ARV.International във Вишовград.

Заключени зад затворени врати, изправени пред неочаквани възможности. Маркирани, изтръгнати и естествено, че прозрачните огради са въображаеми. Внедрявайки композитни отломки от ръжда, руини и издълбани намеци, изложбата на Хьорон прегръща поетичното местообитание на човешкото заплитане с лъжовната природа. На преден план, материалът, който Хьорон поставя, разгръща отношение на обектност в съответствие с комбинации от неговата безусловна метафизична скритост.

Листо

Разпръсната мистерия - годна за душевни дела

Езиков паркур - драскулки

Моменти на спокойствие, луди насищания и ферментирали салони. Човечеството загива и е оставило след себе си извънземни загадки. Ако едно стълбище не води до нищо, вратите и порталите надминават очакваното. Хьорон ни позволява да мариноваме, да отлепим материалния адрон.

Ябълкова бригада.

Baccate

- Ларс Нордби


_ _
Hedda Hørran (b.1989, Norway), holds a MFA from National Academy of Arts in Oslo and BFA from Trondheim Academy of Fine Art. She has also studied creative writing in the University of South-Eastern Norway, and Art photography in the Norwegian School of Photography. Hørran works within the fields of sculpture, installation and writing. Performatively, time- and site specific, with found material. Her work has been shown in Spriten Kunsthall, Rake Visningsrom, Hulias and Hinterconti, and up-comming shows include a solo at Billedhoggerforeningen in Oslo. www.heddahorran.com

Хеда Хьорон (р. 1989 г., Норвегия), притежава магистърска степен от Националната академия по изкуства в Осло и бакалавърска степен от Академията за изящни изкуства Трондхайм. Освен това е учила творческо писане в Университета на Югоизточна Норвегия и художествена фотография в Норвежкото училище по фотография. Хьорон работи в областта на скулптурата, инсталацията и писането. Изпълнение, специфично за времето и мястото, с намерен материал. Работата й е показвана в Spriten Kunsthall, Rake Visningsrom, Hulias и Hinterconti, а предстоящите изложби включват самостоятелна изложба  в Billedhoggerforeningen в Осло. www.heddahorran.comThe door, welcome! (Spider)


The door, welcome! (Wasp)


The Fly


Heerz Lookinacha (Moth)


Home (Hive)


I love Coca Cola, as above so below


Window to my soul (doodles)


дом, 2022
Installation view


Witches brew(Plums, pears)


дом, 2022
Installation view


Heerz Tooya (Moth)


дом, 2022
Installation view


дом, 2022

Installation view


The three wyrd sisters


The keys (Apple - miss you, Bulgaria 🐬)


Rosette


Domus


Witches brew (taffel)


дом, 2022
Installation view


дом, 2022
Installation view


Christina (the gate)


Christina (the gate)_ _
The exhibition is supported by the Municipality of Veliko Turnovo, the Bulgarian National Fund for Culture, and Tequila Bar Fnky Mnky. Translations by Denitsa Milusheva.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Община Велико Търново, Национален Фонд Култура и Tequila Bar Fnky Mnky.
        

Mark